Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjnej osób młodych (osoby młode do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET). Osobom objętym wsparciem w projekcie zostanie zaproponowane wsparcie indywidualnie oraz grupowe w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia.

Projekt W drodze do sukcesu